EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż z dniem 18 listopada 2019 roku Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło od BNP Paribas Bank Polska S.A. zarządzanie funduszem EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Przejęcie zarządzania funduszem nastąpiło w wyniku podpisania umów przejęcia funduszy przez Origin TFI S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. depozytariusza funduszy, który w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwu funduszy inwestycyjnych, które pierwotnie zarządzało funduszami - oraz na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1355 z późn. zm.) reprezentował fundusz oraz prowadził ich sprawy, do momentu przejęcia przez w Origin TFI S.A.


Origin TFI S.A. odebrało dokumentację ww. funduszy od depozytariusza – BNP Paribas Bank Polska S.A. i potrzebuje czasu na analizę przekazanego materiału w celu ustalenia stanu faktycznego i zaplanowania działań w każdym z tym funduszy, także w ujęciu wykonania wycen aktywów oraz wznawiania wykupów. Wskazujemy, że przed przejęciem zarządzania Funduszami Towarzystwo nie miało dostępu do dokumentacji Funduszu, gdyż jest ona objęta tajemnica zawodową.

W niedługim czasie, każdy z Uczestników otrzyma indywidualne hasła dostępu do strony internetowej Towarzystwa, gdzie będą podawane aktualności dot. poszczególnych Funduszy.

W związku z powyższym prosimy Państwa czas na analizę przejętej dokumentacji. Towarzystwo podejmie niezwłoczne działania w zakresie możliwej wyceny aktywów.


Uzyskanie przez Uczestników dostępu do strony dedykowanej funduszowi
Pragniemy równocześnie poinformować, że obecnie aktualności i publikowane dokumenty dotyczące funduszu Uczestnicy mogą śledzić na stronie internetowej Origin TFI. Informacje dotyczące funduszu są zamieszczane będą na dedykowanej dla funduszu podstronie znajdującej się w zakładce "Fundusze" https://www.origintfi.com/fundusze.

Dostęp do informacji dotyczących funduszy ograniczony jest wymogiem autoryzacji i przysługuje wyłącznie Uczestnikom danego funduszu. Indywidualne hasła dostępu umożliwiające dostęp do podstrony funduszy zostaną przesłane Uczestnikom listownie, na adresy korespondencyjne wskazane w ewidencji Uczestników funduszu otrzymanej przez Origin TFI od Depozytariusza.

Towarzystwo wskazuje, że formularze związane z obsługą Uczestników (formularze zmiany danych, wpisu nowego Uczestnika do Ewidencji, wykupu) można pobrać ze strony internetowej www.origintfi.com lub otrzymać je w siedzibie Towarzystwa.

Składanie nowych wniosków o wykup certyfikatów inwestycyjnych
Informujemy Uczestników chcących złożyć nowe wnioski o wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszy, że mogą tego dokonać korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie https://www.origintfi.com/dokumenty.

W celu złożenia żądania wykupu należy dostarczyć do Origin TFI następujące formularze:

Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika składany na formularzach powinien zostać poświadczony notarialnie albo złożony w obecności upoważnionego pracownika Origin TFI.

Oryginał ww. formularzy należy złożyć w osobiście w siedzibie Origin TFI lub z podpisem poświadczonym notarialnie przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
Origin TFI S.A.
Ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Pisemne żądanie wykupu może zostać podpisane przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, iż podpis osoby udzielającej pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika winien być poświadczony przez notariusza a egzemplarz pełnomocnictwa dostarczony do Towarzystwa w formie określonej Statutem Funduszu.

Informacja o administratorze danych osobowych
Informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Origin Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne dostępne są na stronie https://www.origintfi.com/rodo oraz zostaną przesłane listownie do Uczestników przejętych funduszy na adresy korespondencyjne wskazane w ewidencji Uczestników funduszu otrzymanej przez Origin TFI od Depozytariuszy.

Kontakt z Origin TFI
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie https://www.origintfi.com/kontakt